ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A ROUTE4U ALKALMAZÁSHOZ

PRIVACY POLICY FOR THE ROUTE4U APPLICATION

 

 

 

1.    Adatkezelő adatai

Az adatkezelő neve: Route4U Magyarország Kft.

 

Adószáma: 25106718-2-13

Címe: 2600 Vác Kis utca 25.

Honlapja: route4u.org

Képviselője: Bodó Péter

 

Adatkezeléssel és adatvédelemmel kapcsolatos kérdések:

 

E-mail: info@route4u.org

Adatvédelmi tisztviselő: Bodó Péter

 

 

2.    Az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

Az Adatkezelő adatkezelési gyakorlata során mindig alkalmazza és betartja a rá és tevékenységére vonatkozó hatályos jogi szabályozást, különösen a következőket:

·     Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletét, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

·     A 2011. évi CXII. törvényt, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.).

·     Az 1995. évi CXIX. törvényt, a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Kkt.).

 

 

3.    Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő adatkezelésének célja: a Route4U alkalmazásban a felhasználókezelés, illetve az app alapvető funkcionalitásának biztosítása. Ezen belül az adatkezelés célja:

 

·     Az eszköz azonosító gyűjtése a felhasználókezelés és az alkalmazás személyessé tétele céljából.

·     Az alkalmazás használata során a helyadatok gyűjtése az akadálymentességi problémák bejelentése és rögzítése céljából.

 

Az Adatkezelő a leírt céltól eltérően nem használja fel az Érintett személyes adatait.

 

 

4.    Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésre a Felhasználók önkéntes és kifejezett hozzájárulásával kerül sor. A hozzájárulás ezen tájékoztató egyidejű elolvasásával és elfogadásával történik meg.

 

 

5.    A kezelt adatok köre

A következő személyes adatokat kezeljük: eszköz azonosítója, a helyadatok.

 

 

6.    Az adatkezelés időtartama

A helyadatokat az alkalmazás funkcionalitásához szükséges módon feldolgozzuk, ezután anonimizáljuk. Ezt követően az adat nemköthető a felhasználó személyéhez. A feldolgozás jellemzően a szerverre való feltöltést követő 10 percben megtörténik.

A Felhasználó a hozzájárulását bármikor, díjmentesen visszavonhatja elektronikus úton. Az Adatkezelő a tudomásszerzést követően 30 napon belül intézkedik a személyes adatok törléséről.

A visszavonáshoz való jog nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

 

7.    Az érintettek köre

A Route4U alkalmazás felhasználóinak köre.

 

 

8.    Az Érintett jogai személyes adatainak kezelésével kapcsolatban

 

Az adatkezelés során EU általános adatvédelmi rendelete (EU GDPR) értelmében érintett az alábbi jogokkal rendelkezik személyes adatainak kezelésével kapcsolatban:

Hozzáférési jog: A felhasználók tájékoztatást kérhetnek a kezelt személyes adataikról, az adatok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről.

Helyesbítéshez való jog: Az érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését, amennyiben azok nem felelnek meg a valóságnak vagy pontatlanok.